Facebook
Google+
Pinterest
Youtube

ÁSZF

Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek
Szuperlemez Kft

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja:

A Szuperlemez Kft (székhely: 1077 Budapest Wesselényi utca 61.) nyomdai szolgáltatást nyújt megrendelői részére.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

A Szuperlemez Kft egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, a Felek között létrejövő írásban rögzített szerződés esetében lehetséges.

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel:

A Szuperlemez Kft. jelen rendelkezéseket honlapján (www.budapestnyomda.hu), valamint székhelyén jól látható, Ügyfelei számára hozzáférhető helyen közzéteszi.

Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén az Ügyfelek egyedi ajánlat kérésekor, megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Szuperlemez Kft. az ÁSZF alkalmazására Ügyfelei figyelmét felhívja.

Megrendelőink, - ha és amennyiben a Szuperlemez Kft. a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett - a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek maradéktalan betartására.

4. Az ÁSZF módosítása

A Szuperlemez Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.

A Szuperlemez Kft. az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Szuperlemez Kft. írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

 

5. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szuperlemez Kft. nem vizsgálja a kiadvány tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.

A Megrendelő felelőséget vállal azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

A Szuperlemez Kft-t a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért felelősség nem terheli.

A szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő által jelen szerződés a megrendelőlapon megrendelt, és a Szuperlemez Kft. által visszaigazolt termékek leszállítása képezi.

6. Megrendelés

A szerződés tárgyát képező kiadvány, illetve a Szuperlemez Kft. által leszállítandó áru, termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Megrendelőlap), juttatja el a Szuperlemez Kft-hez. Szerződésszerű megrendelésnek a Szuperlemez Kft csak és kizárólag az e-mailen, avagy személyesen, írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott Megrendelőlapokat tekinti.

7. A megrendelés visszaigazolása

A Szuperlemez Kft. a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja.

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

8. Leadási anyag (nyomdai szolgáltatás esetén)

Megrendelő köteles a kiadvány elkészítéséhez szükséges ú.n. leadási anyagot gyártási minőségben a Szuperlemez Kft. rendelkezésére bocsátani. Cégünk a rendelkezésére bocsátott minőségű anyag nyomására vállal felelősséget.

A Szuperlemez Kft. a leadási anyagot - olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül - minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat - a Megrendelő költségére - elvégzi.

Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

9. A teljesítés helye és ideje

A Szuperlemez Kft az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.

A teljesítés helye - eltérő megállapodás hiányában - a Szuperlemez Kft. székhelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a cégünk által átadott szállítólevél, vagy tételes számla ellenében.

A Szuperlemez Kft. nettó 50.000,-Ft számlaérték esetében Budapest közigazgatási területén belül a megrendelt termékeket - ha és amennyiben a szerződés tárgyát termék leszállítása képezte - 24 órán belül díjmentesen kiszállítja egy megadott címre.

10. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig - nem nyomdai szolgáltatás esetén - az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Szuperlemez Kft. által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:

  • Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását
  • A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál magasabb példányszám esetén, ha a Megrendelő a többletpéldányokra igényt tart, úgy ezen példányok ellenértékét is megfizetni köteles. Ha és amennyiben a többletpéldányokra Megrendelő nem tart igényt, úgy a Szuperlemez Kft. azokat hulladékként hasznosítja.

Ha és amennyiben a szerződés a Felek között a Szuperlemez Kft. által leszállítandó termékre jött létre, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele után a Felek képviselői közösen végzik el a teljes szállítmány tételes darabszámlálását. Ha és amennyiben ezen eljárás a kifogás alaposságát alátámasztja, úgy Szállító a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. Amennyiben Társaságunk ezen pótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a Megrendelő arányos árleszállításra tarthat igényt.

11. Minőségi kifogások

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább "szúrópróba-szerűen", majd az átvételt követő 1 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván elő terjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 1 (egy) naptári napon belül köteles értesíteni a Szuperlemez Kft.-t. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szuperlemez Kft. rendelkezésére bocsátani.

Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 1 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szuperlemez Kft. által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szuperlemez Kft. legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 2 (kettő) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

A Szuperlemez Kft. megbízottja a megrendelői minőségi kifogás tudomásunkra jutását követő 2 munkanapon belül megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Megrendelő megbízottjával közös jegyzőkönyvben, rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából.

Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét, illetve mintavételt követően a megrendelői minőségi kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

12. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben - készpénzben, hagyományos banki átutalás útján - a Szuperlemez Kft.-nek a Unicredit Bank zRt-nél vezetett 10918001-00000061-52880000 bankszámlaszámára megfizetni.

A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Szuperlemez Kft. fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.

10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szuperlemez Kft. jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.

A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szuperlemez Kft által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szuperlemez Kft. jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

13. Tulajdonjog fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Szuperlemez Kft. ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.

A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Szuperlemez Kft. nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

14. Szerződésszegések

A Megrendelő késedelme:

Anyagleadási határidő elmulasztása: (nyomdai szolgáltatás)

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szuperlemez Kft. folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.

Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Szuperlemez Kft. választása szerint jogosult:

  • a szerződést felmondani, s a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy
  • új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Szuperlemez Kft. nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szuperlemez Kft jogosult - az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül - az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni.

Eltérő megegyezés hiányában Megrendelő köteles a szerződésben szereplő áruk elszállításáról gondoskodni. Ha és amennyiben Megrendelő a megrendelt termék, illetve a kiadvány átvételével késedelembe esik, úgy köteles az áru ellenértékén, illetve a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként 500,-Ft összeget, tárolási díj jogcímen megfizetni.

Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket avagy kiadványt a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Szuperlemez Kft. úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeinket megtéríteni.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szuperlemez Kft. késedelme:

Ha és amennyiben a Szuperlemez Kft. a szerződés teljesítésével késedelembe esik, - azaz a szerződés tárgyát képező terméket, illetve kiadványt a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át Megrendelő részére - úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a felek között előre írásban megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Szuperlemez Kft. számlakövetelésével szembe állítani.

A Szuperlemez Kft. hibás teljesítése:

Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szuperlemez Kft. hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Szuperlemez Kft. az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.

Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

15. Adatkezelés

A Szuperlemez Kft. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szuperlemez Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő a weboldalon hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Szuperlemez Kft. részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni ill. a hírlevélről bármikor leiratkozni.

Amennyiben nem a Megrendelő adta meg az email címét, haladéktalanul jelezni köteles e-mailben: a info@budapestnyomda.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Szuperlemez Kft. 1077 Budapest Wesselényi utca 61.

Szuperlemez Kft. adatkezelésének részletes szabályait az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült nyomtatványait -teljesen anonimizált formában - a Szuperlemez Kft. referencia munkaként bemutassa, ill. honlapján elhelyezze, reklámanyagiban feltüntesse, kivéve abban az esetben ha az ügyfél a megrendelésnél írásban ezt kifejezetten meg nem tiltja.

16. Vállalkozás adatai

Név:Szuperlemez Kft

Székhely: 1077 Budapest Wesselényi utca 61.
Cégjegyzékszám: 01 09 863344
Képviseli: Kovács Tamás
Telefonszám: (06-1) 787-0932
E-mail cím: info@budapestnyomda.hu
Levelezési cím: 1077 Budapest Wesselényi utca 61.
Honlap: www.budapestnyomda.hu

 

17. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2016. Január 01.